Menu

Analizy i komentarzeŚwiatWskaźniki makroekonomiczne

PKB wybranych państw w latach 2007-2011

. PrzemekZajac Brak komentarzy

Nawiązując do poprzedniego wpisu, w którym zostały przedstawione stopy zwrotu z głównych indeksów najważniejszych giełd świata w 2011 roku chciałbym przedstawić  zmianę wielkości wybranych gospodarek w porównaniu do 2007 roku, tzn. okresu poprzedzającego wybuch kryzysu finansowego, infografika poniżej: Wykres powyżej pokazuje...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

PKB vs HDI

. PrzemekZajac 4 komentarzy

Definicja PKB Powszechnie stosowaną miarą dobrobytu państw stanowi analiza Produktu Krajowego Brutto (ang. Gross Domestic Product (GDP)). Na początek chciałbym zacząć od krótkiej definicji tej podstawowej wielkości stosowanej w rachunkach narodowych. PKB stanowi zagregowaną wielkość wszystkich dóbr i usług wytworzonych na terenie danego...

czytaj dalej

ŚwiatWskaźniki makroekonomiczne

Zależności pomiędzy CPI, stopą procentową i notowaniami akcji w USA.

. Piotr Baron 2 komentarzy

W poprzednim moim wpisie omówiłem hipotetyczny wpływ inflacji CPI i stopy procentowej na realną sferę gospodarki. Zobaczmy czy empiryczna weryfikacja potwierdzi słuszności postawionych tam tez o zależności pomiędzy tymi wielkościami. Rozpatrzmy przykład Stanów Zjednoczonych po roku 1982. Poniższy wykres przedstawia zmiany...

czytaj dalej

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki efektywności

. PrzemekZajac 8 komentarzy

Cykl rotacji aktywów Opis: Wyrażona w dniach relacja przychodów ze sprzedaży do aktywów ogółem Interpretacja: Wskaźnik obrazuje efektywność zarządzania majątkiem spółki, bazą porównawczą dla tego mnożnika powinna być średnia z danej branży, gdyż wskaźnik ten w dużej mierze zależy od charakteru...

czytaj dalej

KryzysWskaźniki makroekonomiczne

Rentowności obligacji państw UE

. PrzemekZajac 2 komentarzy

Szalejący kryzys fiskalny odbija się mocno na cenach obligacji państw Unii Europejskiej. W dniu wczorajszym widać to było na przykładzie notowań niemieckich bundów (10-letnie obligacje rządowe), które obecnie kwotowane są na swoich historycznych maksimach. Wzrost cen obligacji krajów tzw. bezpiecznej przystani...

czytaj dalej

ŚwiatWskaźniki makroekonomiczne

Zależności pomiędzy CPI, stopą procentową i notowaniami akcji w Japonii.

. Piotr Baron 1 komentarz

Trzymając się tematyki inflacji, stóp procentowych i notowań akcji poruszonej w ogólnym przypadku tutaj, a w przypadku USA tutaj chciałbym jeszcze przeanalizować to zjawisko w Japonii. Japonia jest ciekawy przypadkiem ze względu na to, że jest to jedyny kraj o tak rozwiniętej...

czytaj dalej

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki wypłacalności

. PrzemekZajac 5 komentarzy

Wskaźnik ogólnego zadłużenia Opis: Procentowy udział finansowania kapitałem obcym danej spółki Interpretacja: wysoki poziom wskaźnika (wartości powyżej 50%) świadczy o przewadze finansowania zewnętrznego, wykorzystaniu dźwigni finansowej co zwiększa ryzyko działalności spółki, z drugiej strony niskie poziomy tego wskaźnika mogą sugerować brak...

czytaj dalej

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki płynności

. PrzemekZajac 5 komentarzy

Płynność, czyli inaczej zdolność do terminowej regulacji zobowiązań Wskaźnik płynności bieżącej Opis: Relacja majątku obrotowego w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych Interpretacja: Wskaźnik płynności bieżącej informuje inwestorów o relacji aktywów obrotowych w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych. W literaturze przyjmuje się, że spółki...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Eksport netto a kurs walutowy

. Piotr Baron Brak komentarzy

Spróbujmy podejść do zagadnienia zmian kursu walutowego wykorzystując podejście stojące w opozycji do analizy technicznej – analizę makroekonomiczną. Precyzyjniej rzecz ujmując pewien element analizy makroekonomicznej, mającej bardzo duży (lecz nie jedyny) wpływ na kurs walutowy, zwłaszcza w gospodarkach otwartych – poziom...

czytaj dalej

EkonomiaWskaźniki makroekonomiczne

Odwrócona krzywa dochodowości jako wskaźnik recesji

. PrzemekZajac 2 komentarzy

Myślę, że najważniejszym pytaniem ostatnich tygodni/miesięcy pozostaje kwestia wieszczonego przez wielu ekonomistów zbliżającego się spowolnienia gospodarczego, lub wręcz recesji w gospodarce globalnej. W danym momencie pytanie nie powinno brzmieć czy spadek tempa wzrostu PKB będzie miał miejsce, lecz jak bardzo będzie...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

CPI, HICP, stopy procentowe

. Piotr Baron 7 komentarzy

W poniższym wpisie zostaną omówione 3 podstawowe wielkości związane z polityką monetarną prowadzoną przez dany kraj. Dwie pierwsze wielkości to miary inflacji czyli procesu zmiany ogólnego poziomu cen. Należy na samym początku zaznaczyć, że miar inflacji jest bardzo dużo, te dwie...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

PKB i PMI, czyli jedne z najważniejszych danych makroekonomicznych

. Piotr Baron 2 komentarzy

PKB Produkt Krajowy Brutto (Gross Domestic Product, GDP) to wyrażona w pieniądzu, miara makroekonomiczna agregująca wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych na danym obszarze geograficznym. PKB per capita (Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca) stanowi o zamożności danego kontynentu, kraju czy...

czytaj dalej