wykres 6 500x334
Wskaźniki efektywności

Wskaźniki efektywności

PrzemekZajac . Posted in Wskaźniki finansowe 8 Comments

Cykl rotacji aktywów

Opis:

Wyrażona w dniach relacja przychodów ze sprzedaży do aktywów ogółem

Interpretacja:

Wskaźnik obrazuje efektywność zarządzania majątkiem spółki, bazą porównawczą dla tego mnożnika powinna być średnia z danej branży, gdyż wskaźnik ten w dużej mierze zależy od charakteru działalności spółki.

Wady:

  • aktywa finansowane leasingiem ujęte jedynie w pozycjach pozabilansowych wpływają na sztuczne zawyżenie wskaźnika
  • cykl życia produktu – bardzo niskie wartości wskaźników mogą wskazywać na fazę dojrzałości produktu, wysokie poziomy mnożnika świadczyć mogą z kolei o fazie wprowadzania produktu na rynek
  • metody amortyzacji aktywów trwałych wpływające na księgową wartość aktywów

Cykl rotacji zapasów

Opis:

Wskaźnik informuje inwestorów jak długo trwa proces przetworzenia zapasów na produkty gotowe.

Interpretacja:

Wysokie wartości cyklu rotacji zapasów mogą sugerować potencjalnie wysoki poziom zapasów w porównaniu do zdolności sprzedaży produktów gotowych na rynku, niskie poziomy mogą świadczyć natomiast o zbyt małej ilości zapasów.

Wady:

  • aby otrzymać wskaźnik fizycznego obrotu zapasami, w liczniku zamiast przychodów ze sprzedaży powinniśmy użyć rzeczywistych kosztów wytworzenia produktu, w przypadku tej wersji wskaźnika ewentualne zmiany cen zakłócą obraz rzeczywistego fizycznego obrotu zapasami
  • wersja wskaźnika z kosztem wytworzenia w liczniku przysparza problemy interpretacyjne spowodowane różnymi standardami rachunku kosztów wykorzystywanych przez spółki

Cykl rotacji należności

Opis:

Wskaźnik informuje inwestorów jak długo trwa proces przetworzenia należności na gotówkę.

Interpretacja:

W przypadku niskich wartości cyklu rotacji należności spółka teoretycznie może sobie pozwolić na utrzymywanie wskaźnika płynności na niskim poziomie (środki pieniężne przedsiębiorstwa nie są nadmiernie długo zamrożone), z drugiej jednak strony niski cykl może świadczyć o zbyt niskim poziomie zapasów, lub nadmiernie ostrożnej polityce kredytowej, co może tworzyć tzw. koszty utraconych korzyści.

Wady:

  • wykorzystanie przychodów netto zamiast sprzedaży na kredyt, powoduje to zaniżenie wartości tego wskaźnika wśród przedsiębiorstw o wysokiej sprzedaży gotówkowej (np. handel detaliczny)

Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych

Opis:

Wskaźnik  informuje inwestorów ile dni zajmuje spółce spłata swoich zobowiązań (krótkoterminowych) powstałych w wyniku obrotów gospodarczych.

Interpretacja:

 Wysokie wartości cyklu rotacji zobowiązań wskazują na długi okres zwłoki spółki w spłacie swoich zobowiązań (wynikającej np. trudności związanych z regulowaniem zobowiązań, utraty płynności), może to skłonić jej dostawców do poszukiwania nowych kontrahentów, z drugiej strony niski poziom rotacji zobowiązań może świadczyć o silnej pozycji przetargowej spółki z dostawcami. Przedsiębiorstwa o wysokiej rotacji zobowiązań mają małe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy co generalnie jest zjawiskiem korzystnym.

Cykl konwersji gotówki

Opis:

Wskaźnik informuje jaki okres minął od momentu odpływu gotówki z firmy przeznaczonej na zakup czynników produkcji, zapasów (moment zaciągnięcia zobowiązania wobec dostawców) do momentu wpływu gotówki z tytułu należności za sprzedaży produktu gotowego.

Interpretacja:

Im krótszy cykl konwersji gotówki tym większa korzyść dla firmy, może to oznaczać krótki okres produkcji, szybką spłatę należności przez klientów, czy też swobodę w kwestii terminu spłaty zaciągniętych przez firmę zobowiązań. Im szybciej zainwestowana w produkcję gotówka wraca do firmy tym szybciej może zostać ponownie wykorzystana w celu zwiększenia przepływów z działalności operacyjnej firmy, a w konsekwencji zysku netto.

Karta wzorów fundamentalnych wskaźników efektywności zarządzania majątkiem

Rysunek 1, Karta wzorów fundamentalnych wskaźników efektywności zarządzania majątkiem

Pozostałe wskaźniki analizy fundamentalnej:

Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki płynności
Wskaźniki wypłacalności

Tags:

Trackback from your site.

Comments (8)

Leave a comment

Treści tworzone przy współpracy z:

Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Thomson Reuters Market Invest

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakieś pytania, sugestie lub chciałbyś abyśmy dostarczyli dla Ciebie materiały edukacyjne lub przygotowane na zamówienie treści analityczne, nie wahaj się i napisz do nas:
analizy (at) investio.pl
Piotr Baron
piotr.baron (at) investio.pl
Marcin Tuszkiewicz
marcin.tuszkieiwcz (at) investio.pl

Investio sp. z o.o.
ul. Michała Życzkowskiego 14
31-864 Kraków